به نظر من ساده همیشه زیباست. طراحی ساده ای که حرف های زیادی برای گفتن داشته باشه.