%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

kianborna

keleman

greenwaffle

چنان چه نمای بیرونی هر ساختمانی زیبا و هماهنگ با محیط طراحی شود، علاوه بر اینکه توجه هر بیننده را جلب می کند، می تواند حس های متفاوتی را به بیننده القا کند.نماسازی با متریال متفاوتی چون چوب، سنگ ، شیشه و مصالحی از این قبیل انجام می شود. در این قسمت نمونه هایی از انواع نمای ساختمان با استفاده از آینه آورده شده است که می تواند ایده ی جذابی برای نمای ساختمان محسوب شود.

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه

%عکس - 20 ایده برای نمای ساختمان از جنس آینه