سنگ آنتیک بسیار زیباست و اغلب در دکوراسیون سبک روستیک استفاده میشه