آموزش رویت

ساختمانچی

یکی از حوزه های مهم ساخت و ساز، احداث راه ها و جاده هاست که نگهداری و حفاظت از آنها باید توسط جامعه مهندسی کشور صورت گیرد. از این رو با فن آوری ها و راهکارهای جدید با هزینه ای اندک می توان این سرمایه ملی را حفظ نمود. بدین منظور سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی از تاریخ 3 الی 4 اردیبهشت ماه 98 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با مساعدت مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و انجمن بتن ایران و حول محورهایی نظیر رویه های مرکب، راهکارهای اجرایی، ایمنی، توسعه پایدار، مشخصات سطحی رویه، تکنولوژی مصالح، ارزیابی و طراحی،  تقویت، تثبیت و بازیافت لایه ها با استفاده از مواد سیمانی و … برگزار خواهد شد.

 سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی 98

از تاریخ 3 الی 4 اردیبهشت

عکس سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی 98