آموزش رویت

ساختمانچی

 

رونمایی از کتاب میدان و بزرگداشت روز شهرساز در تاریخ 29 آبان ماه در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز انجام می شود. آقایان مهندس احمد سعیدنیا و دکتر مرتضی میرغلامی به عنوان سخنران در این گردهمایی حضور خواهند داشت. زمان برگزاری این همایش ساعت 10 صبح روز سه شنبه است.

نویسندگان کتاب: دکترحمید دانش پژوه و مهندس امید جدی فرزانه

عکس بزرگداشت روز شهرساز و رونمایی از کتاب میدان