آموزش رویت

ساختمانچی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ای است که خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کاری که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، پرداخت هزینه‌ های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌ باشد.

یکی از زمینه های بیمه‌ نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، در خصوص پروژه‌ های صنعت ساختمان است. در حال حاضر نیز درصد بالایی از بیمه‌ نامه‌ های صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بنا می‌ باشد.

سایر بیمه‌ نامه‌ های صادره از این نوع در بخش پروژه‌ های عمرانی شامل سدسازی، راه‌ سازی، شبکه جمع‌ آوری فاضلاب و شبکه آب‌ رسانی و همچنین کارخانه‌ های تولید آجر می‌ باشد.

در این‌ گونه موارد در صورتی که حادثه ناگواری پیش آید، مثلاً اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید. در اکثر مواقع صاحب‌ کار، معمار و مهندس ناظر در برابر زیان‌دیده به صورت مشترک مسئول هستند و بایستی زیان وارده را جبران نمایند.

درصورتیکه کارگران باعث واردشدن خسارت به اموال دیگران (همسایگان) شوند، این شرایط شامل بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گزار شخصی است که سمت کارفرما دارد. کارفرما می خواهد مسئولیت خود را در قبال اشخاصی که کارکنان او هستند و احتمال آسیب به آنان وجود دارد، تحت پوشش بیمه درآورد.

این بیمه نامه کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت عناوینی همچون کارگر یا کارمند و به طور کلی کارکنان (اعم از قراردادی، روزمزد، استخدامی، پیمانی و یا…) شناخته می شوند.

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، کارخانه‌ها و کارگاه هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و نیز مجریان پروژه های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی و تجاری می توانند درخواست کنند.

در این بیمه نامه تفاوتی ندارد که کارگر آسیب دیده، رسمی، قراردادی، پیمانی و یا روزمزد است و تحت هر یک از روابط کاری فوق تحت پوشش بیمه قرار دارد و نوع رابطه کاری تأثیری بر تعهدات بیمه گر نخواهد داشت.

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بدون این که بیمه گزار الزامی برای ارائه مشخصات کارکنان در هنگام صدور بیمه نامه داشته باشد، کارکنان تحت پوشش قرار می گیرند و بیمه نامه اصطلاحاً می تواند به صورت بی نام صادر شود.

مگر در موارد خاص مانند فعالیت شغلی بیمه گزار در سطح وسیع، متغیر بودن محل فعالیت، حضور یک یا چند کارفرمای دیگر علاوه بر بیمه گزار به همراه کارکنان خود در محل فعالیت.

این بیمه نامه با توجه به این که نوع فعالیت کارفرما چیست، به سه دسته تقسیم می شود:

  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی، تولیدی.
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی.
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های ساختمانی.

در هر سه دسته از بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و در صورت درخواست بیمه گزار، پوشش های تکمیلی زیر برای افزایش گستره پوشش های بیمه نامه یا حدود تعهدات آن به بیمه گزار قابل ارائه است.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

پوشش های بیمه مسئولیت کارفرما در فعالیت های ساختمانی

تعدد ديات

به موجب اين کلوز (پوشش) مسئوليت بيمه‌ گزار ناشی از تعدد ديات با رعايت تعهدات بيمه‌ گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرايط خصوصی بيمه‌ نامه تحت پوشش قرار دارد. در ضمن حداکثر تعهد بيمه‌ گر برای اين کلوز بارعايت ساير تعهدات بيمه‌ نامه از حداکثر تعهدات در مدت بيمه ‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

بخوانید!  بیمه آتش سوزی ساختمان

پوشش بيمه ای مأموریت‌ های خارج از كارگاه

جبران صدمات جسمانی به کارکنان بيمه‌گزار در مأموریت خارج از کارگاه ساختمانی، از زمان اعلام اسامی افراد به بيمه‌ گر مشمول تعهدات بيمه‌ گر می‌باشد. در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسايل نقليه موتوری استثنا می‌ باشد.

پوشش بيمه ای اماكن وابسته به كارگاه

حوادث ناشی از استفاده وسايل حرارتی و برودتی غير استاندارد و يا نصب غير استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد.

صدمات جسمانی وارد به کارکنان بيمه گزار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بيمه می باشد و فعاليت کاری در آن انجام نپذيرد و توسط بيمه ‌گزار حدود آن تعيين گردد تحت پوشش می‌ باشد.

حوادث ناشی از استفاده وسايل حرارتی و برودتی غير استاندارد و يا نصب غير استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی‌باشد.

پوشش مسئوليت مهندس مجری ذيصلاح

مسئوليت مجری ذی صلاح در خصوص خسارت جانی با رعايت شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش قرار می گيرد.

پوشش بيمه ای حوادث نقليه موتوری به طور كامل

بر اساس اين پوشش، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسايل نقليه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت يا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئوليت بيمه ‌گزار با شرايط ذيل تحت پوشش است.

اين پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرايط بيمه‌ نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بيمه اجباری خسارت واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه مصوب 1395/02/20 و تعهدات صندوق تأمين خسارت ‌های بدنی نيست. پوشش اين کلوز محدود به مواردی است که مسئوليت حادثه صرفاً بر عهده بيمه ‌گزار باشد و از محل بيمه ‌نامه اجباری فوق ‌الذکر يا صندوق تأمين خسارت‌ های بدنی قابل پرداخت نباشد.

بديهی است مسئوليت راننده عامل خسارت با وجود و يا عدم وجود بيمه نامه شخص ثالث از محل اين کلوز قابل پرداخت نخواهد بود.

در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه خسارت در صورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئوليت بيمه ‌گزار و شرط 1 فوق، بيمه ‌نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموريت کارکنان بوده باشد.

تبصره: منظور از وسيله نقليه موتوری زمينی تمام وسايلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نيرو می باشد. مانند سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گريدر، لودر، ليفتراک، دامپر، ميکسر، جرثقيل و… می‌ باشد.

پوشش بيمه ای حوادث نقليه موتوری به طور كامل

پوشش بيمه ای مسئولیت پيمانكاران فرعی

صدمات جسمانی وارده به کارکنان پيمانکاران ناشی از مسئوليت پيمانکاران تحت پوشش قرار می‌ گیرد.

پوشش بيمه ای مسئولیت مهندسين ناظر يا مشاور

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گزار ناشی از مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می گيرد.

پوشش بيمه ای پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه ‌گزار ناشی از مسئوليت بيمه‌ گزار بدون رأی دادگاه جبران می‌گردد. (درصد نقص عضو زيان‌ديده توسط پزشک معتمد بيمه ‌گر تعيين می‌گردد).

پوشش بيمه ای پرداخت هزينه پزشكی

هزينه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گزار با ارائه صورت حساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.

بخوانید!  بیمه آتش سوزی ساختمان

پوشش بيمه ای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی برای هر كارگر

مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از بيمه ‌گزار صرفاً بابت مستمری موضوع تبصره يک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بيمه ‌گزار می‌باشد، جبران گردد.

تعهد بيمه‌ گر برای هر نفر مبلغی مشخص می باشد. در طول مدت بيمه ‌نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت ‌های فوت و نقص عضو مندرج در بيمه ‌نامه خواهد بود.

پوشش بيمه‌ای براي شخص بيمه‌ گزار (پوشش حادثه)

صدمات جسمانی وارده به شخص بيمه‌ گزار در اثر خطرات مورد بيمه فقط در محل مورد بيمه با خريد اين کلوز تحت پوشش بيمه ‌حوادث می باشد. خسارت وارده پس از اعمال بر روی سرمايه خريداری شده در ماه های عادی در زمان صدور بيمه ‌نامه، قابل پرداخت می‌ باشد.

پوشش بيمه ای خسارات جانی اشخاص ثالث

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محل مورد بيمه در تعهد بيمه ‌گر می باشد. تعهد بيمه ‌گر در اين کلوز از 50 درصد حداکثر تعهد بيمه‌ گر در طول مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره: خسارت ‌های وارده به اتباع خارجی فاقد مجوز کار و پروانه فعاليت تحت پوشش اين کلوز نمی‌باشد.

پوشش بيمه ای ما به‌ التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداری شده در بيمه نامه حداكثر تا 1 سال

تعهد بيمه‌ گر جهت افزايش ديه روز و حداکثر به ميزان يک بار افزايش ديه به نسبت تعهدات مندرج در بيمه‌ نامه که توسط مراجع قضايی معين می‌ گردد، خواهد بود.

پوشش بيمه ای مابه التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداری شده در بيمه نامه حداكثر تا 2 سال

تعهد بيمه ‌گر جهت افزايش ديه روز و حداکثر به ميزان دوبار افزايش ديه به نسبت تعهدات مندرج در بيمه ‌نامه که توسط مراجع قضايی معين می‌ گردد، خواهد بود.

پوشش بيمه ای مابه‌ التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات یشده در بيمه نامه حداكثر تا 3 سال

تعهد بيمه‌ گر جهت افزايش ديه روز و حداکثر به ميزان سه بار افزايش ديه به نسبت تعهدات مندرج در بيمه‌ نامه که توسط مراجع قضايی معين می‌ گردد، خواهد بود.

تعهد بيمه‌ گر

پوشش بيمه ای پرداخت غرامت روزانه به كاركنان

مسئوليت بيمه ‌گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بيمه جهت کارکنان بيمه گزار به شرح زير تحت پوشش بيمه ‌نامه قرار می گيرد. تعهد بيمه‌ گر از محل اين کلوز 50 درصد حداکثر تعهدات بيمه گر در طول مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد. حداکثر تعهد بيمه‌ گر بابت دستمزد روزانه مبلغ مشخصی است و حداکثر تا 86 روز برای هر نفر قابل پرداخت می‌ باشد.

پوشش بيمه ای صدمات جسمی كاركنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه شده

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه ‌گزار در محل مورد بيمه، ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعاليت زيان ‌ديده ندارد، تحت پوشش بيمه‌نامه قرار می‌ گيرد. منظور از فعاليت غير مرتبط، کليه امور خارج از فرآيند شرح ‌کار بيمه و در راستای موضوع فعاليت مندرج در بيمه‌نامه می‌ باشد.

کلام پایانی

امیدواریم از مطالعه این نوشته لذت ببرید و با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در فعالیت های ساختمانی به خوبی آشنا شوید. در صورت تمایل نظرات خود در این باره را با ما در میان بگذارید.