من هم فضای خلوت را خیلی می پسندم.
البتّه خودم کیک بوکسور هستم و در مارشال اسپورتز استفاده از نشان ها و لوگوهای خانوادگی مثل اژدها و شیر و غیره نداریم.
بیشتر هنرجویان هنرهای رزمی از آن استفاده می کنند.