آموزش رویت

ساختمانچی

مرکز آمار ایران از کاهش ۲۶ درصدی صدور پروانه‌ احداث ساختمان در تهران و افزایش ۴ درصدی این شاخص در شهرداری کل کشور خبر داد.  بر این اساس در تابستان امسال تعداد 14540 واحد مسکونی در پروانه‌ های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌ بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود 3.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 30.9 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ های احداث ساختمان 6.9واحد بوده است. هم چنین 2116 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان گذشته صادر گشته که نسبت به فصل گذشته حدود 4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 26.8 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌ های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در مدت یاد شده بالغ ‌بر2667 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 31.3 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1260 مترمربع بوده است.

در فصل تابستان 98 تعداد 98659 واحد مسکونی در پروانه‌ های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ های کشور پیش‌‌ بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.9درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌. به علاوه تعداد 38393 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ های کشور در تابستان امسال صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود 5.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 14.8درصد افزایش یافته است.

بخوانید!  تاثیر اقتصاد کلان بر بازار مسکن

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌ های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل تابستان حدود 17773 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 1.3درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 0.6 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ ها 426 مترمربع بوده است.