آموزش رویت

ساختمانچی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس علاوه بر تاکید بر تسریع روند برنامه های دولت در بخش مسکن، اذعان داشت: دولت باید در کنار ساخت 400 هزار واحد مسکونی به وعده های خود در زمینه تسهیلات بانکی نیز عمل کند. صدیف بدری سخنگوی عمران مجلس با بیان این که جلساتی با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برگزار کرده است افزود: این وزارت اقداماتی خوبی در بخش مسکن فراهم کرده است و ساخت 120 هزار واحد از 400 هزار واحدی که دولت قول آن را داده است، شروع شده است.

وی افزود در کنار ساخت این واحدها، اقداماتی در زمینه تسهیلات بانکی نیز انجام شده است. وی در پایان به پیگیری مجلس در این حوزه تاکید ویژه ای کرد.