آموزش رویت

ساختمانچی

هفتمین نشست محیط شهری تحت عنوان اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی در تهران برگزار خواهد شد. تاریخ این گردهمایی 30 مهر ماه 97 و مکان برگزاری آن دانشگاه هنر تهران است. گروه شهرسازی دانشگاه هنر متصدی برگزاری این نشست می باشد و از آقایان دکتر کامران ذکاوت، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر حسین خسروی، دکتر هادی پندار و خانم دکتر نسرین محمودپور برای سخنرانی در این گردهمایی دعوت شده است. برای شرکت در این نشست به خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع سی تیر، شماره ۵۶، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی (ساختمان شماره ۵) مراجعه نمائید. این نشست محیط شهری از ساعت 16 شروع و در ساعت 18 خاتمه می یابد. شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

عکس هفتمین نشست محیط شهری، دانشگاه هنر تهران، مهر 97