آموزش رویت

ساختمانچی

بخش مسکن از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است که هر نوع تحولی در آن صورت گیرد مستقیما بر زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود زیرا از طرفی مسکن یک نیاز اساسی برای حیات خانوارها محسوب میشود و از طرفی دیگر منبعی برای سرمایه گذاری در حیطه ی اقتصاد کلان میباشد. به علت ارتباط بخش مسکن با سایر صنایع, هر گونه تغییر و تحولی در این بخش بر معیشت مردم تاثیر میگذارد. بنابراین برنامه ریزی و توجه به نظام برنامه ریزی نیازمند تحلیل شاخص های آماری و ریشه یابی تناقضات آن میباشد.

طیق اظهارات مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن, شاخص های آماری از مهمترین ملاک های تغییر و تحول اقتصادی هر بخش هستند. گاهی این شاخص های آماری دچار تناقض میشوند بنابراین توجه مطلق به کمیتهای آماری گمراه کننده میباشد. وی به این موضوع اشاره نمود که تعداد مسکن از تعداد خانوار بیشتر شده و این امر به سرمایه گذاری مطلوب در بخش مسکن اشاره دارد. طبق گفته ی وی با اینکه برخی از شاخص های کیفی مسکن بهبود یافته اما باز هم موضوع بد مسکنی همچنان مشاهده میشود به طوریکه یک سوم جمعیت کشور در بافتهای فرسوده و قدیمی سکونت دارند .

ایشان به مهمترین موضوع در بخش مسکن که همان بازگشت قدرت خرید مسکن برای متقاضیان است اشاره نمود و مهمترین راهکار برای رهایی از رکود بازار مسکن را اعطای وام بانکی و سایر تسهیلات خرید مسکن دانست. با این روش بازار همانند قبل رونق خواهد گرفت و شوک ایجاد شده در بازار مسکن برطرف خواهد شد.