آموزش رویت

ساختمانچی

دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری نشستی در خصوص تجربه کارخانه حریربافی و بیمارستان چالوس در تاریخ 25 مهر 97 در شهر ساری برگزار خواهد کرد. حضور در این گفتمان رایگان بوده و برای عموم آزاد است. آقای اصغر زاده به عنوان سخنران و خانم درخشان و آقای حیدریان به عنوان اعضای پنل در این گفتمان حضور خواهند داشت.عکس نشست بررسی تجربه مردمی بازآفرینی کارخانه حریربافی و بیمارستان چالوس

مکان برگزاری: ساری، محله آب انبار نو، خانه‌ فاضلی‌ها