آموزش رویت

ساختمانچی

وزارت اقتصاد در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم، نرخ مالیات بر عایدی املاک را تعیین کرد.  طبق جزئیات پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم وضعیت مالیات بر عایدی املاک تعیین شد. در این لایحه آمده است متن ذیل به عنوان ماده ۴ درج می‌ گردد:

عایدی عبارتست از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن. متن ذیل به عنوان ماده ۵ درج می‌ گردد.

نرخ‌ های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:

یک سال و کمتر ۲۵ درصد

بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌ یابد

۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد

همچنین هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل واقع در ایران در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق به استثنای موارد ذیل مشمول مالیات بر عایدی املاک و حق واگذاری محل است:

نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل که قبل از این قانون تملک شده باشد.

نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل مشمول ماده77 این قانون

اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی توسط هر شخص حقیقی و یا فرزندان صغیر تحت تکفل وی طی هر سه سال. در اجرای این بند واگذاری سهم مشاعی سهم انتقال محسوب می شود.

نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به واسطه ارث یا وصیت در زمان انتقال به نام وراث

بخوانید!  حل بحران مسکن با پرداخت وام جدید

نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل بلا عوض

نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل مشمول مواد 68 و 70 این قانون