آموزش رویت

ساختمانچی

عکس عدم برنامه ریزی در بخش مسکنطبق اظهارات شهریاری, یکی از نمایندگان مجلس, کشور قبل از انقلاب رتبه ی دوم را در سطح سرانه ی مسکن به خود اختصاص داده بود. هم اکنون نیز از نظر مسکن مشکلی نداریم اما همیشه داد از مشکلات مربوط به مسکن میزنیم. بدین جهت باید این موضوع را علت یابی کنیم.

هنگامی که از مسکن صحبت میکنیم حرفی از توزیع جمعیت, اقتصاد شهری, برنامه ریزی, جامعه هدف و… نمیزنیم و تمام صحبت ما معطوف به قیمت زمین, اجاره بها, وام مسکن و قیمت خانه است و همین نگاه سطحی باعث ایجاد مشکلات شده است. آمارها نشان میدهد که ما حدود 27 میلیون مسکن داریم که از این تعداد حدود دو میلیون خالی بوده و دو میلیون نیز مسکن دوم محسوب میشوند. ما باید مشکلات مسکن را در بازار مسکن و اقتصاد آن تحلیل, بررسی و ریشه یابی کنیم.

وی در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن گفت این هفدهمین همایش است و من امیدوارم هفتادمین همایش نیز برگزار شود. اما این همایش ها هیچ کمکی به بهبود مشکلات مسکن نمیکند زیرا مسکن باید با سایر بخشها ارتباط داشته باشد.