آموزش رویت

ساختمانچی

عکس عدم توجه به کیفیت در خرید مسکنیکی از کارشناسان مسکن به اهمیت کیفیت ساخت و ساز اشاره نمود و گفت: سیاستگذاران و سازندگان هیچ توجهی به کیفیت مصالح ساختمانی و ساخت و ساز نمی کنند. به همین دلیل عمر مفید ساختمان های کشور نهایتا 30 سال میباشد. این در حالی ست که در کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای به کیفیت ساخت و ساز میشود به نحوی که ساختمان های 50 ساله در این کشورها جزء ساختمان های کلنگی محسوب نمیشوند.

شوکتی اظهار نمود: متاسفانه قیمت ساختمان های کشور بر اساس منطقه و موقعیت تعیین میشود و کیفیت در قیمت گذاری نادیده گرفته میشود. مثلا در جنوب شهر تهران ساختمان هایی هستند که از نظر کیفیت بسیار مقاوم تر از ساختمان های مناطق شمالی اند.

وی افزود اگر نیروی انسانی در امر ساخت و ساز دخالت کمتری داشته باشد کیفیت ارتقا میابد. بنابراین صنعتی سازی و کنار گذاشتن روش های سنتی در امر ساخت و ساز اهمیت بسیاری دارد.طبق اظهارات وی قیمت گذاری ساختمان در سراسر دنیا بر اساس مناطق شهری صورت میگیرد اما کیفیت ساخت و ساز نباید از اهمیت خارج شود.

در کشور ما معیار درستی برای تعیین میزان کیفیت وجود ندارد و زیبایی املاک معیار اصلی خرید آن شده است. وی به افت کیفی ساختمان های کشور اشاره نمود و دلیل اصلی آن را دخالت سازندگان بی صلاحیت در امور ساخت و ساز دانست. وی افزود با اینکه پیشرفتهای زیادی در کشور صورت گرفته و دانش فنی مهندسی افزایش یافته اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.