آموزش رویت

ساختمانچی

مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، خودروها و املاک لوکس با ارزش میلیاردی مشمول مالیات جدید شده اند.

بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد از سال آینده مالیاتهای جدیدی بر خودرو و خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد. بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق بودجه، هر واحد مسکونی با احتساب عرضه و اعیان و ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ های زیرمجموعه مالیات بر دارایی می باشد:

نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان تا 15 میلیون تومان یک در هزار

نسبت به مازاد  15 میلیارد تومان تا 25 میلیون تومان 2 در هزار

نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیون تومان 3 در هزار

نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان تا 60 میلیارد تومان 4 در هزار

و نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا 5 در هزار.

در محاسبه مالیات موضوع این ماده هر واحد مسکونی یک واحد مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخهای زیرمشمول مالیات بر دارایی است.

نسبت به مازاد یک میلیارد و نیم میلیارد تومان: نیم درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد تومان تا سه میلیون تومان: یک درصد

و نسبت به مازاد سه میلیون تومان: یک و نیم درصد.

موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

1. واحدهای مسکونی در حال ساخت

2.املاک و خودروها در سال تملک

3. واحد مسکونی و خودرو متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

4. خودروهای تولید داخل قبل از فروش توسط  کارخانه‌های سازنده

بخوانید!  تعويق زمان ثبت نام متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن

5 خودروی وارداتی قبل از ورود توسط نمایندگان رسمی

منبع خبر: اقتصاد آنلاین