آموزش رویت

ساختمانچی

طبق اظهارات یکی از کارشناسان مسکن, دولت یازدهم برای کنترل قیمت مسکن راهکارهای مفیدی اجرا کرده است اما باید تسهیلات بیشتری به بخش مسکن اختصاص داده شود تا تورمی در صندوق پس انداز مسکن برای بافت های فرسوده و خانه اولی ها ایجاد نشود.

وی افزود آمارها نشان میدهد 27 میلیون مسکن داریم و 24 میلیون خانوار, در حالی که گفته شده بود 4 میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون مسکن به صورت چند خانواری سکونت دارند. بنابراین دولت باید موجودی واحدهای مسکونی را نیز مدیریت کند و خانواده های بدون مسکن را در واحدهای خالی مستقر کند و سیاستهای لازم را اجرا نماید.

عباس شوکتی اظهار داشت: در نمیه ی دوم سال 96 به تعداد افرادی که از تسهیلات مسکن استفاده میکنند افزوده میشود. وی افزود: قبلا هم عرض کرده بودم که در بازار مسکن رکودی مشاهده نشده است و بازار مسکن همچنان پر رونق است. اگر افزایشی هم در قیمت مسکن دیده شده نتیجه ی کاهش سود بانکی میباشد. قیمت مسکن 7 درصد و صدور پروانه های ساختمانی 6 درصد افزایش یافته که دلیل اصلی آن پایین آمدن سود بانکی و اتخاذ سیاست هایی بوده که دولت برای تقویت تقاضای مسکن اندیشیده بود.