آموزش رویت

ساختمانچی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر 13 حلقه چاه و توده غیر مجاز تولید زغال را در شهر اصغر آباد تخریب نمود. از طریق گرمادهی هیزم ها در چاه ها و محدود نمودن ورود اکسیژن به آن ها می توان زغال چوب ایجاد نمود. گرمادهی به چوب ها به نحوی صورت می گیرد که ترکیب شیمیایی چوب در هم شکسته شود و گازهایی مانند هیدروکربن های آلی فرار، مونوکسید کربن، مواد کربنی جامد و … تولید گردد. این گازهای آلاینده که به مواد جامد تبدیل می شوند زغال چوب نام دارند.

در شهر اصغر آباد شهرستان خمینی شهر چند واحد غیر مجاز تولید زغال چوب توسط شهرداری و اداره حفاظت محیط زیست شناسایی شدند و پس از اخطار به فعالان با دستور قضایی و حضور نیروی انتظامی چاه ها و توده ها تخریب گردیدند.

با توجه به پدیده وارونگی هوا و شکایت های مردم در خصوص آلودگی هوا، تخریب این واحدهای سنتی تولید زغال چوب بر اساس مواد ۱۲ و ۱۴ قانون هوای پاک و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به دستور دادستان صورت گرفت.