آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر اظهارات دبیر کانون انجمن انبوه سازان مسکن ایران، کارت های اعتباری که به منظور خرید مصالح ساختمانی ارائه می شوند تاثیری در افزایش تولید مسکن نخواهند داشت. پورحاجت گفت: استفاده از این سیستم زمانی تاثرگذار خواهد بود که ما با کمبود مصالح ساختمانی مواجهه باشیم، اما هم اکنون هیچ کمبودی در این حوزه مشاهده نمی شود و حتی بیشتر تولید کنندگان مصالح مازاد تولید می کنند.

پورحاجت گفت: نزدیک دو ماه است که طرح ارائه کارت های اعتباری خرید مسکن مطرح شده اما تاکنون جلسه ای در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی و بانک مسکن برگزار نشده است. وی افزود: بانک مسکن این کارت ها را به صورت رایگان در اختیار خریداران قرار نخواهد داد، از این رو این کارت ها نه تنها هزینه های تولید را بالاتر برده بلکه انبوه سازان را ملزم به پرداخت هزینه بیشتر خواهند کرد. وی اظهار داشت: در وضعیت اقتصادی کنونی موثرترین راه کنترل قیمت مسکن نظارت بر توزیع مصالح است و دولت باید نظارت خود را بیش از قبل تقویت نماید.