آموزش رویت

ساختمانچی

 

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی از تاریخ 23 الی 25 مهر ماه 98 در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد. محورها و تاریخ های مهم این همایش به شرح زیر می باشند:

محورهای همایش:

کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری (معماری اسلامی، ایرانی و بومی)
مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
مکانیابی سایت های دانشگاهی و پارکهای علم و فنآوری، شهر و مباحث اجتماعی مرتبط
مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
دانشگاه پایدار(رسالت ها، تکنیک ها و روش ها) دانشگاه سبز
تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
مشارکتهای مردمی و فضاهای دانشگاهی (فرهنگ وقف)
فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ اردیبهشت ۹۷

مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۵ مرداد ۹۸

مهلت ارسال آثار نمایشگاهی: ۱۵ مرداد ۹۸

اهلام نتابج داوری مقالات: ۳۰ شهریور ۹۸

گزینش و معرفی آثار برتر نمایشگاهی: ۲۰ شهریور ۹۸

آغاز ثبت نام: ۱ شهریور ۹۸

پایان ثبت نام: ۱۰ مهر ۹۸

تاریخ برگزاری: ۲۳ الی ۲۵ مهر ۹۸