آموزش رویت

ساختمانچی

عکس بررسی تامین مالی و کاهش سود وام مسکن در هفته آیندهدر چند ماه گذشته پیشنهاداتی در خصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت وام مسکن و کاهش سود آنها از طرف وزیر راه و شهرسازی مطرح شده بود. پیرامون این موضوع, امروز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن به بررسی موضوع تامین مالی مسکن و اتخاذ سیاست های جدید به منظور اعطای تسهیلات مسکن در هفته آینده اشاره نمودند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که سیاستهای مربوط به حوزه ی مسکن باید اصلاح شوند و ما تمام سعی خود را میکنیم تا ایده های دولت در یک محیط علمی مطرح شوند و مورد نقد و بررسی قرار گیرند. وی افزود: به همین دلیل تمام تلاش ما این بود که این همایش در یک محیط تخصصی و دانشگاهی برگزار شود.

وی و معاون او خبر از جمع بندی موضوع تامین مالی و مسکن برای قشر کم درآمد جامعه دادند و گفتند: با حضور نمایندگان بخش خصوصی سیاستهای مربوط به بازار مسکن, اقتصاد شهری, زمین و شهرسازی بررسی شده و جمع بندی خواهند شد.