آموزش رویت

ساختمانچی

عکس بازسازی 20 هزار واحد مسکونی فرسوده

از سال 1392 لایحه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده به تصویب رسید اما اجرای آن به دلیل نیاز به برنامه ریزی دقیق به تعویق افتاد. مسئولیت نوسازی بافت های فرسوده بر عهده بخش خصوصی است اما در صورت نیاز به زمین، دولت آن را از بخش واگذاری زمین های دولتی فراهم می کند. نوسازی مناطق فرسوده نه تنها منجر به عرضه واحدهای مسکونی و خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه می شود، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا در حین نوسازی نیازهای روبنایی در ساختمان هایی نظیر کتابخانه، پارک، درمانگاه، مکان های ورزشی و … نیز تامین شده و در محلات امنیت اجتماعی ایجاد می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری خبر از پیشرفت پروژه های بازسازی شهری داد و گفت: بازآفرینی 20 هزار واحد مسکونی از اسفند ماه سال گذشته شروع شده و ساخت 100 هزار واحد تا پایان امسال در راس برنامه می باشد. پروژه بازسازی و بهسازی بر اساس رویکرد محله محوری تدوین و بر پایه سه بخش استوار شده است. بخش اول که بر عهده دولت و شهرداری است مربوط به پروژه های روبنایی و زیربنایی می باشد. بخش دوم پروژه های بازسازی مرتبط با بخش مسکن است که برای تسریع فرآیند اجرای آن، دولت استفاده از زمین های دولتی و در بخش دیگر زمین های واگذار شده از طرف مردم و بهره گیری از توسعه گران را پیشنهاد داده است. تاکید رئیس جمهور بر واگذار کردن اراضی دولتی به وزارتخانه ها به منظور سرعت بخشیدن به اجرای برنامه می باشد. در بخش مسکن با تشویق ها و تخفیفات مختلف از جمله تخفیف مالیاتی، بیمه ای، صدور پروانه و … از تولیدکنندگان حمایت می شود و علاوه بر آن تدوین سود 9 درصدی برای تسهیلات 40 و 50 میلیون تومانی ساخت و سود 6 درصدی برای متقاضیان خرید بافت های فرسوده نیز در اجرای طرح موثر می باشند.

بخوانید!  وضعیت کنونی بازار مسکن

دولت همه دستگاه ها را ملزم به واگذاری اراضی نموده است. سازمان ثبت استاد و وزارت اقتصاد موظف هستند اراضی را شناسایی کنند. سازمان ثبت باید در طی یک ماه اراضی را شناسایی و سند آنها را به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد. وزارتخانه نیز باید در طی 15 روز زمین را در اختیار سازندگان قرار دهد. در حال حاضر تنها وزارت راه و شهرسازی زمین های خود را ارائه داده و برنامه ساخت 5 هزار واحد در آنها آغاز شده است. علاوه بر این تعداد، پروانه ساختمانی برای 15 هزار واحد در شهرهای مختلف صادر شده که مردم به عنوان مالک آنها درخواست ساخت داده اند.

عملی شدن طرح های نوسازی و توسعه امکانات رفاهی مورد توجه دولت قرار گرفته و از جمله تاثیرات اجرای این طرح ها ایجاد شغل می باشد. طبق برنامه نوسازی و بهسازی هر ساله 250 هزار شغل برای مردم ایجاد می شود که ایجاد شغل در طول ساخت واحدها و بعد از اتمام  آنها به صورت ارائه خدمات در محل مورد نظر می باشد. طبق آمار بدست آمده ساخت 20 هزار واحد مسکونی در ماه های گذشته منجر به ایجاد 40 هزار شغل گردیده است.

در سال های گذشته اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده به صورت دستوری بوده است اما در طرح اخیر، نقش دولت تسهیل در اجرای این طرح است و مردم نقش اصلی را به عهده دارند. اجرای برنامه نوسازی بدون مداخله دولت در محله ها صورت می گیرد و این برنامه کاملاً جنبه عمومی دارد. زمین های دولتی در محله ها بدون نرخ گذاری در اختیار مردم گذاشته می شوند و دولت از طرح نوسازی حمایت می کند.