آموزش رویت

ساختمانچی

علی نبیان در روز دوشنبه در نشستی خبری، از رونق بازار مسکن با احداث 400 هزار واحد مسکونی در دولت تدبیر و امید خبر داد. به نقل از وی در این میان تعداد 200 هزار از واحدهای مسکونی در شهرهای جدید و 200 هزارتای باقی مانده به بنیاد مسکن و شرکت های بازآفرینی شهری اختصاص داده شده است. بنیاد مسکن و شرکت های بازآفرینی موظف هستند در صورت دارا بودن زمین، از آن ها برای ساخت مسکن استفاده نمایند و در صورتی که فاقد زمینی برای انجام این کار هستند، سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت تهیه آن را به عهده می گیرد.

به نقل از مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، عملیات اجرایی پس از آماده سازی زمین شروع خواهد شد. وی اضافه کرد این زمین ها تنها در اختیار افرادی قرار می گیرد که هم زمان با انجام این کار شروع به ساخت کنند. علی نبیان هدف از انجام این کار را خروج بازار مسکن از رکود اعلام کرد