توقف افزایش قیمت مسکن

توقف افزایش قیمت مسکن

طبق اظهارات یکی از کارشناسان مسکن, دولت یازدهم برای کنترل قیمت مسکن راهکارهای مفیدی اجرا کرده است اما باید تسهیلات بیشتری به بخش مسکن اختصاص…