پیش بینی قیمت مسکن در سال 98

پیش بینی قیمت مسکن در سال 98

برخی از کارشناسان مسکن بر این باورند که در سال 98 تشنج بازار مسکن فروکش کرده و نرخ رشد قیمت ها کاهش خواهد یافت. بنا…

وضعیت بازار مسکن در آینده

وضعیت بازار مسکن در آینده

طبق اظهارات کارشناس اقتصاد و مسکن, در سه چهار ماه اول هر سال شاهد تحرکاتی در بازار مسکن هستیم که امسال زودتر اتفاق افتاد به…