وضعیت معاملات مسکن در تهران

وضعیت معاملات مسکن در تهران

بر اساس آمار بدست آمده از تولید مسکن و سکونت در تهران می توان گفت در 490 هزار واحد مسکونی خالی، رشد چشمگیری از نظر…

پیش بینی قیمت مسکن در سال 98

پیش بینی قیمت مسکن در سال 98

برخی از کارشناسان مسکن بر این باورند که در سال 98 تشنج بازار مسکن فروکش کرده و نرخ رشد قیمت ها کاهش خواهد یافت. بنا…