قیمت مصالح
25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

با قرار دادن هر چیزی در جای مناسب آن علاوه بر ایجاد نظم و ترتیب و دسترسی راحت، می توان فضای آشپزخانه را بهینه سازی کرده و از کمترین فضاها به بهترین شیوه ی ممکن استفاده کرد. در این قسمت از ساختمانچی ایده هایی برای استفاده ی بهینه از محیط و کابینت آشپزخانه آورده شده است.

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

هم چنین می توان کابینت هایی مخصوص ظروفی مانند قابلمه و قالب های مختلف طراحی کرد تا علاوه بر ایجاد فضایی مناسب، دسترسی را نیز بهتر کند.

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

25 ایده بهینه سازی فضای آشپزخانه

5/5 ( 1 نظر )