سیستم زیپ در تصویر دارای اشکال ساختمانی و فنی است و مسایلی مانند کندنس و تهویه در ساخت سیستم سقفی لحاظ نشده است. نیاز به بررسی مهندسی دارد!