بهتر از جای مخصوص سطل ذباله است که به جای شوتینگ استفاده می شود😂