قطعا مزایای دیوار آماده بیشتر از معایبش است ، مقاله خوبی بود