توضیحات مناسب و عکسهای با کیفیّت، این مقاله را جذابتر کرده.