این سبک دارای زیبا و چشم نوازی است که چشم همگان را به خود محصور می نماید و ایده گرفتن می تواند منجر به موفقیت بیشتری در این رابطه گردد