%عکس - دانلود سوالات آزمون های حرفه ای مهندسان سازمان نظام مهندسی

دانلود سوالات آزمون های حرفه ای مهندسان سازمان نظام مهندسی

keleman

kianborna

سازمان نظام مهندسی کل کشور با مساعدت دفتر مقررات ملی ساختمان هر ساله در دو نوبت آزمونی به منظور جذب نیروهای کارآمد برگزار می کند. این آزمون در تمام رشته ها و صلاحیت ها به غیر از صلاحیت معماری طراحی به صورت تستی برگزار می شود و شرکت کنندگان در صورت دریافت حد نصاب نمره (نمره 50) قبول خواهند شد. آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسی شامل رشته های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، عمران، معماری، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی می باشد. در این نوشته از ساختمانچی می توانید سوالات آزمون های حرفه ای مهندسان که در سال های مختلف برگزار شده اند را به طور مستقیم دانلود نمائید. برای دریافت مستقیم فایل سوالات می توانید بر روی لینک سوالات هر رشته کلیک کنید.

همچنین برای دانلود منابع و سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی کلیک کنید.

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، بهمن 97

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، اردیبهشت 97

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، مهر 96

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، اسفند 95

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، شهریور 95

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، بهمن 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (طراحی)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، مرداد 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، آبان 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، خرداد 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، آذر 92

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، اسفند 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌اي مهندسان، شهریور 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقي 

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي 

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداري

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی