البتّه اکثرمقالات جالب و آموزنده است ولی این نمای دلخواهی را برایم تداعی کرد.
با تشکر