%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

keleman

kianborna

greenwaffle

آیا شما هم با این جمله که زیبایی در سادگیست موافق هستید؟ خانه هایی که از طراحی ساده ای برخوردار هستند هیچ گاه قدیمی نشده و اکثر افراد از قرار گرفتن در چنین فضایی لذت می برند. عدم استفاده از وسایل به مقدار زیاد و در نتیجه جلوگیری از ایجاد هرگونه هرج و مرج، استفاده از رنگ های ساده و در بیش تر مواقع رنگ های خنثی را می توان از ویژگی های دکوراسیون داخلی ساده در نظر گرفت. در ادامه این مطلب از ساختمانچی تصاویری از دکوراسیون های  ساده برای شما آماده کرده ایم. با ما همراه باشید.

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

همان گونه که در تصاویر مشاهده می کنید، رنگ سفید، رنگ غالب استفاده شده در دیزاین این خانه ها می باشد و چوب به المانی طبیعی در کنار رنگ سفید استفاده کرده است. استفاده از این دو فاکتور در کنار یکدیگر دیزاین این خانه ها را به سبک اسکاندیناوی نزدیک کرده است. آن چه که باعث روح بخشیدن به این طراحی شده است، استفاده از گیاهان می باشد.

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک

%عکس - تصاویر دکوراسیون داخلی منزل ساده و شیک