توضیح مفصّل و کاملی بود.

باتشکّر
سیّدمحمّدزعفرانچی