%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

51 مدل تخت خواب مدرن

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا

استراحت کردن باعث می شود تا انرژی بدن تجدید شده و برای فعالیت های جدید آماده شود. چنانچه محل استراحت راحت و آرام باشد، حس بهتری را منتقل می کند. تخت خواب یکی از مواردی است که انتخاب درست آن نقش بسیار تاثیر گذاری روی خواب و استراحت دارد و هم چنین در زیبایی اتاق خواب نیز مؤثر است. در این قسمت، چند نمونه تخت خواب نشان داده شده است که می توانند شما را در انتخاب هایتان یاری کنند.

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

می توان به راحتی و با استفاده از چند ایده از فضای زیر تخت خواب استفاده کرد و تخت را به شکلی تهیه کرد که علاوه بر کاربرد معمولش که استراحت کردن است بتوان از فضای زیر آن به عنوان کشو و قفسه برای قرار دادن لباس یا هر وسیله ای بهره برد.

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن

%عکس - 51 مدل تخت خواب مدرن