ممنونم از مقاله مفید شما
هیچ رنگی بدون نور معنا ندارد.