ارزش پول ملی یک چهارم شده. خب کی میاد دارایی خودش رو مفت به باد بده توی این اوضاع؟