خانه درختی که راه چوبی داشته باشد انهم با تکیه های چوب بیرون زده که نیفتیم
دارای درب چوبی
دو طبقه باشد
دارای حدود ۶۰ متر مربع مساحت
دارای چوبهای کمکی در هر دو طرف باشد